Codis de Xarxa

Regulen aspectes de connexió, operació i mercat elèctric.

Són reglaments publicats en el Diari Oficial de la Unió Europea.

 Primer pla de plaques solars il·luminades per la llum nocturna

Son un mandat del Reglament CE/714/2009 per avançar cap a l’harmonització i integració del mercat d’electricitat a Europa.

Els codis de xarxa s’agrupen en tres grans famílies:

Connexió: Harmonitzen els requisits per les instal·lacions de generació, demanda i HVDC que es connecten a la xarxa.

 1. Codi de xarxa sobre requisits de connexió de generadors a la xarxa (Reglament UE/2016/631)
 2. Codi de xarxa per connexió de la demanda (Reglament UE/2016/1388)
 3. Codi de xarxa sobre requisits de connexió a la xarxa de sistemes de corrent continua en alta tensió i mòduls de parc elèctric connectats en corrent continua (Reglament UE/2016/1447)

Operació: Harmonitzen els criteris d’operació i seguretat del subministrament de la xarxa.

 1. Directriu sobre la gestió de la xarxa de transport d’electricitat (Reglament UE/2017/1485)
 2. Codi de xarxa sobre emergència i reposició del sistema (Reglament UE/2017/2196)

Mercat: Avancen en el desenvolupament del mercat interior d’electricitat.

 1. Directriu sobre l’assignació de capacitat i gestió de congestions (Reglament UE/2015/1222)
 2. Directriu sobre l’assignació de capacitat a plaç (Reglament UE/2016/1719)
 3. Directriu sobre el balanç elèctric (Reglament UE/2017/2195)

Tots els Reglaments anteriors deixen aspectes pendents de definició a cada país mitjançant propostes del gestor de xarxa de transport i/o els gestors de xarxa de distribució.

A Espanya, el procés d’implementació nacional s’està duent a terme mitjanant grups de treball amb la participació de tots els agents implicats: Gestor de la Xarxa de Transport, Gestors de la Xarxa de Distribució, Ministeri, CNMC, generadors, consumidors, etc.

PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ NACIONAL

A finals de 2016, es creen diferents grups de treball específics per la definició dels requisits tècnics oberts de cada codi de xarxa de connexió.

La implementació nacional es materialitza mitjançant l’aprovació de:

 1. Nou Real Decret 647/2020, de 7 de juliol, pel que es regulen aspectes necessaris per la implementació dels codis de xarxa de connexió de determinades instal·lacions elèctriques.
 2. Nova Ordre TED/749/2020, de 16 de juliol, per la que s’estableixen els requisits tècnics per la connexió a la xarxa necessaris per la implementació dels codis de xarxa de connexió.

El mes de novembre de 2020, els Gestors de la Xarxa de Transport i Distribució publiquen les Normes Tècniques de Supervisió de la Conformitat (NTS) perquè els titulars dels Mòduls de Generació d’electricitat connectats a la xarxa de distribució puguin demanar la Notificació Operacional Definitiva (FON), tal i com està especificat a l’Annex IV.c del Real Decret 647/2020:

 1. Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad para generadores
 2. Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad para generadores SENP

Per dubtes o consultes sobre els documents anteriors et pots dirigir a ntsconsultas@aelec.es

A continuació, pots consultar el procediment de posada en servei d'un Mòdul de Generació d'Electricitat en el sistema elèctric peninsular i en el sistema elèctric no peninsular.