El nostre compromís

Som una empresa en evolució contínua

La responsabilitat, la confiança, la innovació i la proactivitat marquen el nostre dia a dia.

 Tendim la mà a l'usuari ja que som una empresa al servei de la societat

Treballar per la seguretat de les persones, respectar el medi ambient i impulsar i desenvolupar iniciatives innovadores que permetin millorar la qualitat i l'excel·lència del servei són alguns dels objectius més importants que perseguim a e-distribución

A més, i en compliment de l'apartat d) de l'article 12.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, en e-distribució comptem amb un codi de conducta que es concreta en una sèrie de mesures relatives a la independència i protecció dels interessos dels nostres professionals, així com a la seva retribució o a la informació de què disposen.

Addicionalment, disposem del codi d'actuació comercial, que ens permet aplicar les obligacions del citat article 12 de la Llei del Sector Elèctric i donar difusió de les mateixes a les empreses que presten serveis a e-distribución.