Procediment de posada en servei de nous mòduls de generació d’electricitat

Connectats a la xarxa de distribució peninsular

Procediment de posada en servei de nous mòduls de generació d’electricitat connectats a la xarxa de distribució peninsular

Amb l’aprovació del Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas, els Gestors de la Xarxa de Distribució (GRD) han definit la Guía de posada en servei per mòduls de generació d’electricitat connectats a la xarxa de distribució.

A qui aplica?

El Reial Decret 647/2020 aplica als Mòduls de Generació d’Electricitat (MGE) inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reglament (UE) 2016/631, és a dir, aquells MGE de capacitat màxima igual o superior a 0,8kW, excepte:

  • Les instal·lacions de generació dels consumidors acollits a la modalitat d’autoconsum sense excedents.
  • En les modalitats d’autoconsum amb excedents, les instal·lacions de producció de potència igual o inferior a 15kW ubicades en sòl urbà i que comptin amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística

 

Cóm es classifiquen els MGE?

Segons l’article 8 del Reial Decret 647/2020, els MGE connectats al Sistema Elèctric Peninsular (SEPE) tenen un nivell de significativitat segons la seva capacitat màxima i la tensió del seu punt de connexió que s’estableixen a continuació:

  • Tipus A: MGE amb punt de connexió de tensió inferior a 110 kV i capacitat màxima igual o superior a 0,8 kW i igual o inferior a 100 kW.
  • Tipus B: MGE amb punt de connexió de tensió inferior a 110 kV i capacitat màxima superior a 100 kW i igual o inferior a 5 MW.
  • Tipus C: MGE amb punt de connexió de tensió inferior a 110 kV i capacitat màxima superior a 5 MW i igual o inferior a 50 MW.
  • Tipus D: MGE amb punt de connexió de tensió igual o superior a 110 kV o capacitat màxima superior a 50 MW.

 

Quin procediment haig de seguir?

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret 647/2020, el titular del MGE ha de sol·licitar al GRD quatre notificacions operacionals definides a l’article 2 del Reglament (UE) 2016/631:

  • Notificació Operacional d’Energització (EON): una notificació emesa pel GRD al titular d’un MGE abans de l’energització de la seva xarxa interna.
  • Notificació Operacional Provisional (ION): una notificació emesa pel GRD al titular d’un MGE que li permet operar mitjançant l’ús de la connexió de la xarxa durant un període de temps limitat, així com iniciar les proves de conformitat per garantir el compliment de les especificacions i requisits pertinents.
  • Notificació Operacional Definitiva (FON): una notificació emesa pel GRD al titular d’un MGE que li permet operar un MGE mitjançant la connexió a la xarxa. El titular ha d’aportar el “Certificat Final de MGE” segons està definit en la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad para generadoresPer aquells titulars de MGE que hagin d’aportar un “Certificat Final de MGE” emès per un instal·lador autoritzat, et facilitem la següent plantilla de d’exemple
  • Notificació Operacional Limitada (LON) (DT 1ª RD 647/2020): una notificació emesa pel GRD al titular d’un MGE segons la disposició transitòria primera del Real Decreto 647/2020 que estableix la concessió transitòria de notificacions operacionals limitades fins l’acreditació de compliment del requisits derivats dels codis de xarxa de connexió europeus segons està definit en la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad para generadores.

 

A continuació, està representat el procediment per la posada en servei dels MGE segons el seu nivell de significativitat:


Pots consultar els detalls del procediment i documents a entregar en la Guia de posada en servei per mòduls de generació d’electricitat connectats a la xarxa de distribució.