Protecció de dades i Política de Privacitat

Responsable del tractament de dades personals

 

El responsable del tractament de les seves dades personals és EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal (d'ara endavant, "e-distribución"), amb CIF B82846817. Les dades de contacte del responsable són les següents:

Adreça postal: C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid.

Telèfon: 900 878 119

 

Finalitat i tractament

 

Tractament de dades personals associades al compliment d'obligacions legals i funcions recollides per la normativa del sector elèctric

e-distribución podrà tractar les seves dades personals per complir les obligacions legals i funcions recollides per la normativa del sector elèctric per a les empreses de distribució, entre les quals cal assenyalar, entre d'altres, les següents: (I) prestar el servei de distribució de forma regular i contínua i amb els nivells de qualitat que determini la normativa en vigor; (II) construir, operar i mantenir la xarxa de distribució i, si escau, les interconnexions amb altres xarxes; (III) analitzar les aplicacions de connexió a la seva xarxa de distribució i gestionar la connexió segons els criteris reglamentaris establerts; (IV) ampliar les instal·lacions de distribució quan sigui necessari per satisfer les noves demandes d'electricitat, assegurant en tot moment un nivell de qualitat de servei adequat; (V) mantenir una base de dades de punts de subministrament i facilitar informació d'acord amb el que es determina reglamentàriament; (VI) aplicar, facturar i cobrar els peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució i (VII) detectar situacions de frau i altres situacions anòmales.

 

Tractament de dades personals a través del web

 

e-distribución obté dades personals amb la finalitat de gestionar els contractes d'accés a la xarxa elèctrica i, per aconseguir-ho, posa a disposició de l'usuari aquest web, a través del qual disposarà d'informació sobre els seus contractes (entre una altra, la corba de càrrega horària)i podrà efectuar gestions relatives als seus contractes, inclòs, si escau, l'enviament de la facturació electrònica.

Addicionalment, disposarà d'un mitjà d'interlocució per a qualsevol consulta, comunicació d'incidències o reclamació d'una altra naturalesa.

Així mateix, a través d'aquest web es posa a disposició de l'usuari la possibilitat de sol·licitar nous subministraments o d'accedir a altres funcionalitats que implicaran la necessitat de registrar-se a l'Àrea Privada, per a la qual cosa haurà d'aportar les dades personals que li requereixin.

També cal assenyalar que les dades aportades als formularis han de ser vertaderes i que el seu tractament, ja sigui automatitzat o manual, és imprescindible per a la prestació del servei requerit.

 

Termini de conservació de les dades

 

Les dades es conservaran durant el termini necessari per portar a terme les finalitats descrites anteriorment. En el moment en què no siguin necessàries, les dades es bloquejaran durant el període en què puguin caldre per a l'exercici o la defensa davant d'accions administratives o judicials, i només es podran desbloquejar i tractar novament per aquest motiu. Superat aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

Destinataris de les dades personals

 

Pel que fa a la cessió de dades personals a tercers, es comunica als usuaris que, amb caràcter general, les dades personals no se cediran a tercers, llevat de per atendre els requeriments d'Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos Jutjats i Tribunals, quan ho exigeixi la normativa aplicable.

Hi podran accedir aquells tercers amb els quals hi hagi una relació contractual d'encàrrec de tractament per a la prestació d'un servei determinat. Així mateix, és possible que alguns d'aquests encarregats del tractament es trobin localitzats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Concretament, podran accedir a les seves dades proveïdors situats a:

•    L'Índia.

•    Colòmbia.

•    Les Filipines

e-distribución disposa d'habilitació legal per realitzar aquest tipus de transferències, ja que ha estat autoritzada pel Director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 

Legitimació per al tractament

 

Les activitats realitzades per e-distribución tenen base legítima en el compliment de les obligacions legals recollides per l'article 40 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, la seva normativa de desenvolupament o qualsevol altra norma que pugui modificar o substituir el marc regulador vigent.

Així mateix, el tractament de les seves dades per a la gestió del registre i accés com a usuari a l’àrea privada, i altres serveis del web està basat en el consentiment que vostè presta en registrar-se.

 

Mesures de Seguretat

 

edistribución, per tal de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el mal ús, el tractament i l'accés no autoritzat o el robatori de les dades tenint en compte l'estat de la tecnologia.

 

Drets dels interessats

 

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment.

Per exercir aquests drets es podrà posar en contacte amb e-distribución remetent una sol·licitud escrita i signada a l'adreça Solicitudes RGPD edistribución, C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, o enviant un correu electrònic a l'adreça derechoslopd@enel.com amb la informació següent: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i petició en què es concreti la sol·licitud. ​​

 

Delegat de protecció de dades

 

Si té qualsevol dubte en relació amb les finalitats del tractament de les seves dades personals o sobre la seva legitimitat, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades.

Endesa, SA, empresa matriu del Grup Enel, del qual forma parte-distribución, ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades per a aquesta societat, dependent del Delegat de Protecció de Dades per a Espanya, davant del qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. Les dades de contacte del delegat de protecció de dades són les següents:

Adreça postal: C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid.

Adreça electrònica: dpod@endesa.es