Procediment de posada en servei de nous mòduls de generació d’electricitat

Connectats a la xarxa de distribució no peninsular

Procediment de posada en servei de nous mòduls de generació d’electricitat connectats a la xarxa de distribució no peninsular

Amb l’aprovació del Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas, els Gestors de la Xarxa de Distribució (GRD) han definit la  Guía de puesta en servicio para módulos de generación de electricidad conectados a la red de distribución no peninsular.

A qui aplica?

El procés de posada en servei del Reial Decret 647/2020 aplica als nous Mòduls de Generació d’Electricitat (MGE) del sistema elèctric no peninsular, excepte:

  • Les instal·lacions de generació dels consumidors acollits a la modalitat d’autoconsum sense excedents.
  • En les modalitats d’autoconsum amb excedents, les instal·lacions de producció de potència igual o inferior a 15kW ubicades en sòl urbà i que comptin amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística

¿Quin procediment haig de seguir?

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret 647/2020, el titular del MGE ha de sol·licitar al GRD quatre notificacions operacionals definides a l’article 2 del Reglament (UE) 2016/631:

  • Notificació Operacional d’Energització (EON): una notificació emesa pel GRD al titular d’un MGE abans de l’energització de la seva xarxa interna.
  • Notificació Operacional Provisional (ION): una notificació emesa pel GRD al titular d’un MGE que li permet operar mitjançant l’ús de la connexió de la xarxa durant un període de temps limitat, així com iniciar les proves de conformitat per garantir el compliment de les especificacions i requisits pertinents.
  • Notificació Operacional Definitiva (FON): una notificació emesa pel GRD al titular d’un MGE que li permet operar un MGE mitjançant la connexió a la xarxa. El titular ha d’aportar el “Certificat Final de MGE” segons està definit en la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad para generadores SENP
  • Notificació Operacional Limitada (LON) (DT 1ª RD 647/2020): una notificació emesa pel GRD al titular d’un MGE segons la disposició transitòria primera del Real Decreto 647/2020 que estableix la concessió transitòria de notificacions operacionals limitades fins l’acreditació de compliment del requisits derivats dels codis de xarxa de connexió europeus segons està definit en la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad para generadores SENP

Pots consultar els detalls del procediment i documents a entregar en la  Guía de puesta en servicio para módulos de generación de electricidad conectados a la red de distribución no peninsular.