El nostre negoci

Som una empresa d'activitat regulada l'objectiu principal de la qual és portar el subministrament elèctric fins a la teva casa o negoci. Ens ocupem del manteniment de la xarxa elèctrica, de la lectura del comptador i de garantir la qualitat del servei.

Ara hem passat a anomenar-nos e-distribución, vam continuar sent la teva companyia distribuïdora, encara que amb un nou nom.

 El negoci de e-distribució
Veure el vídeo
Llegir la transcripció

Tenim el ferm compromís de liderar la transició energètica i en el qual la digitalització serà una palanca essencial per a fer front als nous desafiaments. Així, el desenvolupament de les xarxes intel·ligents serà indispensable per a impulsar l'electrificació de la demanda que exigirà la descarbonització de l'economia, per a afavorir la integració de les energies renovables, el desenvolupament de l'autoconsum i l'avanç de la mobilitat elèctrica.

Des de e-distribución continuarem fent una clara aposta per la digitalització de la xarxa, de tots els seus sistemes i processos i dels canals d'atenció al client, posant focus en la millora de la qualitat del subministrament elèctric, la qual cosa ens està permetent disminuir les interrupcions de subministrament i els temps de resposta en cas d'avaries.

La distribució d'electricitat a Espanya és realitzada per diferents empreses segons l'àmbit geogràfic on s'actuï.

edistribución subministra electricitat a 27 províncies espanyoles de deu comunitats autònomes —Andalusia, Aragó, Balears, Canàries, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia i Navarra—, proveint una població de prop de 21 milions d'habitants.

Coneixes la diferència entre una distribuïdora i una comercialitzadora d'electricitat?

Entendre les diferències entre una distribuïdora i una comercialitzadora de vegades no és fàcil. Tanmateix, et serà molt útil conèixer-les per entendre a qui t'has d'adreçar en funció de si vols fer una gestió o una altra.

Tenim el ferm compromís de liderar la transició energètica i en el qual la digitalització serà una palanca essencial per a fer front als nous desafiaments. Així, el desenvolupament de les xarxes intel·ligents serà indispensable per a impulsar l'electrificació de la demanda que exigirà la descarbonització de l'economia, per a afavorir la integració de les energies renovables, el desenvolupament de l'autoconsum i l'avanç de la mobilitat elèctrica.

Des de e-distribución continuarem fent una clara aposta per la digitalització de la xarxa, de tots els seus sistemes i processos i dels canals d'atenció al client, posant focus en la millora de la qualitat del subministrament elèctric, la qual cosa ens està permetent disminuir les interrupcions de subministrament i els temps de resposta en cas d'avaries.

La distribució d'electricitat a Espanya és realitzada per diferents empreses segons l'àmbit geogràfic on s'actuï.

e-distribución subministra electricitat a 27 províncies espanyoles de deu comunitats autònomes —Andalusia, Aragó, Balears, Canàries, Catalunya, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia i Navarra—, proveint una població de prop de 21 milions d'habitants.

Coneixes la diferència entre una distribuïdora i una comercialitzadora d'electricitat?

Entendre les diferències entre una distribuïdora i una comercialitzadora de vegades no és fàcil. Tanmateix, et serà molt útil conèixer-les per entendre a qui t'has d'adreçar en funció de si vols fer una gestió o una altra.

 Imatge que explica el recorregut que fa l'energia des que part de les empreses de generació (centrals nuclears, tèrmiques, centrals de cicle combinat, panells solars, molins, etc), passant per la xarxa de transport d'alta tensió, fins a arribar a la xarxa de distribució en àrees urbanes, per a, finalment, acabar a la teva casa.

La compañía Comercializadora es a quien contratas la luz, es decir, quien te emite y cobra las facturas. Es ella quien compra la energía eléctrica a la empresa que la genera y paga a la compañía distribuidora lo que cuesta transportarla desde las centrales de generación hasta las casas, empresas, negocios, etc.

La compañía Distribuidora es la empresa responsable de llevar la electricidad hasta nuestra casa, realizar la lectura de los contadores, reparar las averías de la red y cuidar sus instalaciones para garantizar la calidad del suministro.

Como consumidor eres libre de elegir tu empresa comercializadora y puedes cambiar de una a otra en cualquier momento sin que tu suministro corra ningún peligro. La Distribuidora, en cambio, sólo puede ser una y dependerá de la zona en la que te encuentres.

El importe que cobra la distribuidora por mantener la red eléctrica y por hacer llegar la energía hasta tu casa se llama peaje de acceso, lo fija el Gobierno y está incluido en la factura final que pagamos por la electricidad.

La companyia Comercialitzadora és a qui contractes la llum, és a dir, qui t'emet i cobra les factures. És ella qui compra l'energia elèctrica a l'empresa que la genera i paga a la companyia distribuïdora el que costa transportar-la des de les centrals de generació fins a les cases, empreses, negocis, etc.

La companyia Distribuïdora és l'empresa responsable de portar l'electricitat fins a la nostra casa, realitzar la lectura dels comptadors, reparar les avaries de la xarxa i cuidar les seves instal·lacions per a garantir la qualitat del subministrament.

Com a consumidor ets lliure de triar la teva empresa comercialitzadora i pots canviar de l'una a l'altra en qualsevol moment sense que el teu subministrament corri cap perill. La Distribuïdora, en canvi, només pot ser una i dependrà de la zona en la qual et trobis.

L'import que cobra la distribuïdora per mantenir la xarxa elèctrica i per fer arribar l'energia fins a la teva casa es diu peatge d'accés, ho fixa el Govern i està inclòs en la factura final que paguem per l'electricitat.

Les nostres xifres:

Distribuïm energia elèctrica al llarg de més de 316.332 km de xarxa i a més de 12,4 milions de clients. El 2018 per les nostres xarxes van passar 126.454 GWh, la qual cosa representa el 45% de la demanda total d'Espanya.

A més de km de línies d'alta, mitjana i baixa tensió, la nostra xarxa de distribució està formada per subestacions, centres de transformació, així com per ​els equips de mesura de l'energia distribuïda. Comptem, per exemple, amb 1.284 subestacions i 126.993 centres de transformació.


Des del punt de vista del client, amb el projecte de telegestió, comptem amb 12,2 milions de nous equips; el 98,2% del nostre parc total d'equips de mesura per a subministraments amb potència contractada de fins a 15 kW. En relació als concentradors, ens situem en 135.444, per la qual cosa el 99% dels nostres Centres de Transformació ja estan dotats de capacitat per a accedir, de manera remota i a l'instant, als comptadors instal·lats en els habitatges dels usuaris.