Les certificacions

El comptador intel·ligent i la seva legislació

Totes les certificacions asseguren la màxima qualitat des del començament del procés de producció.

 Pantalla de l'instal·lador tipus PDA per a controlar la sonda que es connecta amb el comptador

Els comptadors d'energia elèctrica disposen d'una legislació específica que han de complir en el mercat europeu. El nou comptador intel·ligent amb tecnologia Open Meter compleix la Directiva europea 2014/32/UE,  que harmonitza les legislacions de tots els estats membres en matèria de comercialització dels comptadors. També compleix el que estableix el Reial decret 244/2016, que desenvolupa la Llei 32/2014 de metrologia  que pretén establir unes normes generals per a l'organització i el desenvolupament de l'activitat de mesura al nostre país.

La verificació dels comptadors l'han de realitzar els organismes autoritzats corresponents. En aquest cas, el comptador d'e-distribución disposa de certificacions acreditades per l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE).  Aquestes certificacions són directament de l'equip de mesura (ja sigui monofàsic o trifàsic). D'altres fan al·lusió a l'empresa encarregada del muntatge i a com el realitza a la seva fàbrica, garantint així la màxima qualitat en tot el procés de producció.