Les certificacions del comptador intel·ligent

Totes les certificacions que asseguren la màxima qualitat dels nostres comptadors des del començament del procés de producció.

Operari amb pda a la mà

Els comptadors d'energia elèctrica disposen d'una legislació específica que han de complir en el mercat europeu. El nou comptador intel·ligent amb tecnologia Open Meter compleix la Directiva europea 2014/32/UE,  que harmonitza les legislacions de tots els estats membres en matèria de comercialització dels comptadors. També compleix el que estableix el Reial decret 244/2016, que desenvolupa la Llei 32/2014 de metrologia  que pretén establir unes normes generals per a l'organització i el desenvolupament de l'activitat de mesura al nostre país.

La verificació dels comptadors l'han de realitzar els organismes autoritzats corresponents. En aquest cas, el comptador d'e-distribución disposa de certificacions acreditades per l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE).  Aquestes certificacions són directament de l'equip de mesura (ja sigui monofàsic o trifàsic). D'altres fan al·lusió a l'empresa encarregada del muntatge i a com el realitza a la seva fàbrica, garantint així la màxima qualitat en tot el procés de producció.