Seguretat elèctrica dels equips de mesura intel·ligents

En els darrers anys han augmentat l'interès i la preocupació sobre els efectes dels camps electromagnètics en la salut.

Estudis nacionals i internacionals han demostrat que els comptadors són innocus per a la població.

 Centralització de comptadors de telegestió i instal·lador

Nombrosos estudis, tant nacionals com europeus, demostren que els comptadors de telegestió són innocus per a la població i disposen de les garanties i dels permisos de qualitat que exigeix la normativa.

El camp que generen té dos components: el corresponent a l'energia elèctrica (50 Hz) i el corresponent a la comunicació d'aquesta energia, per a la qual es fa servir la tecnologia PLC o Power Line Communications (3 KHz-95 KHz). En els dos casos es generen freqüències considerades molt baixes en el rang de les radiacions no ionitzants, que són entre quatre i cinc vegades menors que les que emeten la majoria dels aparells electrònics més comuns de qualsevol llar, com la televisió, la ràdio, el microones o l'eixugacabells.

A més, s'ha de tenir en compte que el comptador, en la majoria dels casos, es troba fora de l'habitatge, la qual cosa fa que l'ona es dilueixi en la distància, reduint l'exposició a l'interior de la casa.

 Infografia que mostra les dades sobre la penetració de la radiació i la seva influència en la salut

La imatge mostra l'espectre electromagnètic de diferents dispositius (de menor a major: ordinador, comptador intel·ligent, ràdio, televisió, mòbils, microones, radar) i les seves freqüències d'energia mesures en hertzs per segon. La longitud d'ona disminueix a mesura que augmenta la freqüència, fent que la radiació sigui més penetrant.

Preguntes freqüents

Els camps electromagnètics (CEM) estan presents a la natura sense que els puguem veure. Són zones on hi ha camps elèctrics originats per les càrregues elèctriques i la diferència de voltatge, així com camps magnètics produïts pel moviment d'aquestes càrregues. El Sol o la Terra són fonts naturals d'aquest tipus d'ones d'energia necessàries per a la vida. Serveixen, per exemple, per orientar i guiar moltes espècies d'aus i peixos.

Però, a més d'aquestes fonts naturals, també existeixen els camps electromagnètics generats per l'home, que han anat creixent de la mà de l'evolució de la tecnologia. Aparells i electrodomèstics que funcionen amb electricitat o les mateixes xarxes i instal·lacions elèctriques produeixen camps electromagnètics.

Camps elèctrics
Camps magnètics
Origen en la diferència de voltatge.
Origen en els corrents elèctrics, naturals o no.
Com més gran és la diferència, més fort és el camp.
Com més corrent, més fort és el camp.
La intensitat disminueix amb la distància.
La intensitat disminueix amb la distància.
La intensitat minva amb les parets dels edificis.
La intensitat no minva amb les parets dels edificis.