Avís legal

I. Informació general

 

Informació general a l'efecte de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Denominació social del prestador de serveis de la societat de la informació: EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal.

Domicili social: C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid.

Dades d'inscripció al Registre Mercantil de Madrid: tom 36.900, foli 107, full M 272592, inscripció 33.

Codi d'identificació fiscal número: B82846817

Adreça de correu electrònic: edistribucionweb@enel.com

Registre de Distribuïdors del Ministeri d'Indústria: R1 299

Llei 54/97, del sector elèctric, de 27 de novembre.

RD 1.955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

RD 222/2008, de 15 de febrer, que estableix el règim retributiu de l'activitat de distribució d'energia elèctrica.

 

II. Termes i condicions generals d'accés i ús del nostre web

 

Usuari

 

La utilització d'aquest web, inclosos els diferents serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal (d'ara endavant, e-distribución) ofereix mitjançant subscripció (a partir d'ara, "Serveis sota subscripció") a l'Àrea Privada, li atribueix la condició d'usuari del web i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals publicades per e-distribución a l'avís legal en el mateix moment en què vostè accedeixi al web, sens perjudici de l'acceptació de les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i e-distribución queda facultada per denegar o retirar l'accés i l'ús del web i dels Serveis sota subscripció, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables.

 

Modificacions

 

e-distribución es reserva el dret de modificar aquestes condicions de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís. En aquests casos, s'haurà de publicar i avisar sobre aquesta modificació amb la màxima antelació possible. A més, es reserva el dret de modificar la presentació i la configuració del web de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís.

 

Accés i ús del web

 

Amb caràcter general, l'accés i l'ús del web tenen caràcter gratuït per als usuaris i no n'exigeixen el registre previ. Això no obstant, l'accés als Serveis sota subscripció oferts a través del web només es pot portar a terme previ registre de l'usuari a l'Àrea Privada i tindrà el cost del servei prestat, del qual s'informarà l'usuari amb anterioritat al registre. Aquest cost es podrà revisar anualment.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent d'aquest registre i a no posar a disposició de tercers, llevat d'autorització expressa, el seu nom d'usuari i contrasenya, i també a comunicar a e-distribución, com més aviat millor, la pèrdua, el robatori o qualsevol risc d'accés a aquest nom d'usuari o contrasenya per part d'un tercer. L'usuari serà responsable de l'atorgament de l'autorització o la delegació esmentada i de l'ús de la informació que faci el representant, per la qual cosa e-distribución queda exonerada de qualsevol responsabilitat per aquest concepte.

 

Passarel·la de pagaments

 

Aquesta web disposa d'una Passarel·la de pagaments mitjançant targeta de crèdit o dèbit amb la qual es podrà dur a terme el pagament de determinats serveis. Quant a la seguretat en les transaccions, la passarel·la de pagaments en el moment d'efectuar el pagament, es fa una redirecció a la passarel·la o TPV virtual de l'Entitat Bancària, que serà l'encarregada de sol·licitar el número de targeta i les dades de seguretat associats a ella. Per tant, en cap cas s'emmagatzemen per part de e-distribució els números de targeta dels usuaris ni les dades de seguretat associats a aquesta. La passarel·la de pagaments que s'inclou en la web de e-distribució treballa amb les màximes garanties de seguretat, assegurant la confidencialitat de les comunicacions i incorporant els mecanismes necessaris per a assegurar l'autenticitat de l'origen i destinació en les transaccions, evitant el repudi de les mateixes i assegurant la integritat de les dades de les transaccions. Els usuaris de la Passarel·la, en tot cas, han de ser majors d'edat.

 

Política de devolució

 

L'usuari té dret a la devolució de l'import del servei als següents termes i condicions:

1. Les cancel·lacions han de sol·licitar-se per escrit, enviant un e-mail que inclogui el codi de la factura abonada, import, nom i cognoms del pagador, data del pagament i dades de contacte (no s'accepten cancel·lacions informades per cap altra via).

2. Les adreces de correu electrònic on sol·licitar la devolució en funció del servei pagat són les següents:

3. L'import que es retornarà correspondrà a l'abonat descomptats els costos incorreguts, si fos el cas.

 

Restriccions d'ús

 

Quan accedeix al nostre lloc web, està expressament autoritzat per veure tota la informació que hi hagi inclosa i a efectuar-ne reproduccions privades als seus sistemes informàtics, sempre que aquests continguts siguin per al seu ús exclusiu i no els cedeixi posteriorment a tercers. Per tant:

 1. No té autorització per reproduir o copiar, distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació inclosa al web, llevat que disposi de l'autorització del titular dels drets corresponents o que aquesta acció estigui permesa legalment.
 2. No té autorització per emprar la informació inclosa al web amb una finalitat de venda directa o qualsevol altre tipus de finalitat comercial, ni a enviar missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència del seu propòsit, ni a comercialitzar de cap altra manera aquesta informació.
 3. No té autorització per suprimir, eludir, manipular el copyright o altres dades identificatives dels drets d'e-distribución o dels seus titulars incorporats, ni tampoc els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o cap altre mecanisme de protecció.
 4. No té autorització per desmuntar, descompilar o invertir las bases de dades on s'emmagatzema la informació del web.
 5. No té autorització per dur a terme pràctiques o actes de spamming (correu brossa) mentre fa ús del web o com a conseqüència d'aquest ús o mentre fa ús de les informacions i els serveis amb finalitat de venda o altres finalitats de caràcter comercial, a una pluralitat de persones sense que aquestes li ho hagin sol·licitat o li hagin atorgat el consentiment per fer-ho, ni per enviar cap altre missatge no sol·licitat ni autoritzat prèviament a una pluralitat de persones, ni per enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni autoritzats prèviament, ni per emprar llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través del web.
 6. Qualsevol infracció d'allò que s'estableix en aquest paràgraf es considerarà una infracció dels drets de propietat intel·lectual dels quals e-distribución és titular, cosa que generarà l'aplicació de les responsabilitats legalment establertes a l'efecte i es podrà perseguir aquesta actuació mitjançant les accions administratives, civils o penals escaients.

 

Titularitat dels continguts

 

Tota la informació inclosa en aquest web, com ara imatges, dissenys gràfics o codis en llenguatge HTML, ASP .Net, JAVA Script o Active X, entre d'altres, és propietat intel·lectual i industrial d'e-distribución. Correspon a aquesta empresa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma, i, especialment, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. e-distribución no cedeix totalment ni parcialment, ni concedeix cap llicència o autorització als usuaris sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra forma relativa al web. A més, e-distribución garanteix que els continguts, fins i tot els de propietat intel·lectual, no són de caràcter il·lícit ni infringeixen la normativa vigent. Per tant, els continguts del web no tindran caràcter xenòfob, pornogràfic, discriminatori, racista o que promogui la violència de cap altra manera. A més, e-distribución adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a la llei o a la moral.

e-distribución podrà oferir els continguts, les funcionalitats o els serveis d'aquest web mitjançant el desenvolupament d'una aplicació, cas en què l'usuari haurà de disposar dels mitjans tècnics necessaris per accedir-hi.

 

Exclusió de garanties i responsabilitats

 

Pel que fa a l'exclusió de garanties i responsabilitats, e-distribución no respondrà de:

1. Els danys i perjudicis de tota mena que puguin estar causats pels productes o serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats a través del web en cas que a través del web s'arribessin a prestar serveis de tercers, i, en particular, de:

 • l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums, així com de l'ordre públic, o l'ús dels productes o serveis oferts de manera no diligent o incorrecta o amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que estableixen aquestes condicions generals o les condicions que siguin aplicables en cada cas;
 • la infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual, la infracció del secret professional;
 • la infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut;
 • la realització d'actes de competència deslleial;
 • la realització de publicitat il·lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica;
 • la il·licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinença, actualitat i exhaustivitat dels continguts i les informacions transmesos o posats a disposició dels usuaris, incloent-hi les informacions i els serveis prestats per tercers o pels usuaris a través del web;
 • l'incompliment o el compliment defectuós o la determinació per qualsevol causa dels contractes celebrats amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través del web;
  la incapacitat de qualsevol usuari o la suplantació de la personalitat d'un tercer per part de l'usuari.

2.e-distribución només respondrà dels serveis propis i els continguts que hagi originat directament i que estiguin identificats amb el seu copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial d'e-distribución.

3. e-distribución no respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que es puguin produir pel coneixement, per part de tercers no autoritzats, de la classe, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del web i dels serveis que ofereix.

4. e-distribución no respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que es puguin produir per l'existència d'errors en l'accés o l'ús del lloc web, així como en l'accés o l'ús dels seus serveis o del contingut, encara que s'hagi compromès a evitar-los o a actualitzar o reparar el contingut. És a dir, s'exclou la responsabilitat per manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del web i dels serveis, així com pel que fa a les fallades d'accés a les diverses pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

5.e-distribución no respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que es puguin produir per les informacions incloses al seu lloc web o per les informacions a què el web pugui remetre a través d'enllaços d'hipertext o links. La finalitat dels enllaços que apareixen al lloc web és purament informativa, i e-distribución no és en cap cas responsable del resultat que vulgui obtenir mitjançant l'accés als enllaços esmentats. Per tant, e-distribución no respondrà de:

la disponibilitat, l'accessibilitat i el funcionament o la continuïtat dels llocs enllaçats;

la qualitat, la licitud, la fiabilitat, la utilitat, la veracitat, la vigència, l'exhaustivitat o l'autenticitat del contingut inclòs als llocs enllaçats;

el manteniment, la prestació o la transmissió dels continguts inclosos als llocs enllaçats.

6. e-distribución no respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que es puguin produir per l'existència de virus al sistema informàtic, els documents electrònics o els fitxers dels usuaris. Igualment, tampoc no respondrà de la presència de virus als serveis prestats per tercers a través del web, amb la generació consegüent d'alteracions al sistema informàtic, els documents electrònics o els fitxers dels usuaris.

7. En cap circumstància, inclosa la negligència, e-distribución no respondrà de la pèrdua de negoci, d'ús, de beneficis o de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o consegüents que es derivin de l'accés o de l'ús dels serveis del web, o que d'alguna altra forma estiguin dins del seu àmbit.

8. e-distribución no respondrà dels danys i perjudicis que es puguin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, les condicions, les característiques i les circumstàncies d'accés i d'ús que els usuaris facin del web i de les informacions i els serveis, així com de l'incompliment per part dels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.

9. e-distribución no respondrà dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'ús indegut o incorrecte que l'usuari faci de les dades proporcionades en aquest web, i tampoc no respondrà de les dades aportades per l'usuari.

Pel que fa a la limitació de responsabilitats, e-distribución rebutja totes les garanties respecte dels serveis del web, expresses, implícites o obligatòries, incloent-hi, entre d'altres, les garanties implícites de comercialització i adequació a finalitats específiques i les garanties obligatòries de protecció en cas d'incompliment.

 

Ús de cookies

 

e-distribución fa servir en aquest web cookies pròpies i d'empreses col·laboradores per millorar la seva experiència d'usuari i oferir-li els millors serveis. En navegar pel nostre web, estarà acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes a la Política de cookies.

Per veure la Política de cookies completa, premi aquí

 

Durada i terminació

 

L'accés i l'ús del web i dels Serveis sota subscripció tenen, en principi, una durada indefinida. Això no obstant, e-distribución es reservarà el dret de tancar o suspendre l'accés i l'ús del web i dels Serveis sota subscripció en qualsevol moment. Quan sigui raonablement possible, e-distribución advertirà amb antelació del tancament o la suspensió de l'accés i/o l'ús del web.

 

Indemnització de l'usuari

 

L'usuari es compromet expressament a indemnitzar e-distribución i la resta de les societats del seu grup, així com empleats, administradors, agents, proveïdors d'informació o de serveis i llicenciadors, per tots els danys i perjudicis (inclosos els honoraris dels lletrats i els costos) derivats de l'incompliment, per part de l'usuari, d'aquestes condicions generals o de les condicions particulars aplicables, si escau, així com a col·laborar amb e-distribución en la defensa dels seus interessos en cas que es presenti una reclamació o s'emprengui o s'invoqui un procediment judicial o administratiu per aquesta causa. A més, l'usuari es compromet a posar-hi tot el seu esforç per evitar o, si escau, mitigar els efectes danyosos o nocius per a e-distribución que se'n puguin derivar.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

 

Totes les condicions establertes es regiran per la llei espanyola. e-distribución i l'usuari, amb renúncia expressa a la jurisdicció que els pugui correspondre, se sotmeten als tribunals i jutjats del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la prestació dels serveis objecte d'aquestes condicions generals. En cas que l'usuari tingui el seu domicili fora del territori espanyol, e-distribución i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a la jurisdicció que els pugui correspondre, als jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).

 

Plataforma de litigis en línia de la Comissió Europea

De conformitat amb el que es preveu en el Dret Europeu, s'informa de l'existència de la plataforma de revisió de litigis en línia de la Comissió Europea, accessible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Copyright

© Copyright 2024. EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal. Prohibida la reproducció total o parcial. Tots els drets reservats. ​