Prevenció del risc elèctric

Mesures de prevenció de risc elèctric

Operaris treballant en una subestació

És difícil imaginar alguna activitat sense la intervenció directa o indirecta de l'energia elèctrica. L'electricitat és progrés i benestar, però si es manca dels coneixements i mitjans per a la seva manipulació, pot suposar un important risc per a la seguretat de les persones. Com hem d'actuar enfront del risc elèctric?

El primer que has de tenir present és que no s'han de fer treballs en instal·lacions elèctriques de cap mena si no es disposa de la formació i autorització necessàries per a això pel greu risc que suposa. S'han de conèixer i respectar sempre les cinc regles d'or per a la prevenció del risc elèctric que estableix el Reial decret 614/2001.

 les cinc regles d'or

Cinc regles a complir sempre, per a la prevenció de treballs sense tensió: Desconnectar, prevenir qualsevol possible realimentació, verificar l'absència de tensió, posar a terra i en curtcircuit, assenyalar i delimitar la zona de treball.

Protegeix-te enfront del risc elèctric

Aquí pots accedir a consells de seguretat per a prevenir el risc elèctric en els diferents tipus d'instal·lacions (llar, línies elèctriques aèries…) així com els equips de protecció imprescindibles en el treball elèctric.

 Vídeo sobre seguretat en temes de pintura
Ver el vídeo

Vídeo sobre risc elèctric en activitats de pintura

Risc elèctric en l'ús de plataformes elevadores mòbils de persones (PEMP) i bastides

Vídeo sobre seguretat en temes de construcció
Ver el vídeo

Vídeo sobre risc elèctric en activitats de construcció

Risc elèctric en moviment de vehicles, maquinària i/o mitjans mecànics

Vídeo sobre seguretat en temes de tala i poda
Ver el vídeo

Vídeo sobre risc elèctric en activitats de tala i poda

Risc elèctric en tala i poda d'arbratge en proximitat de línies elèctriques aèries

Equips de Protecció individual (EPIs)

Els equips de protecció individual s'utilitzen per a protegir als treballadors quan els riscos no es puguin evitar o limitar prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.

Existeixen diversos EPI que protegeixen a les persones d'accidents en els treballs de risc més habituals en el sector elèctric. També elements l'ús dels quals és habitual amb la mateixa fi com: catifes i banquetas aïllants, perxes i eines aïllades, comprobadores de tensió, senyalització, etc…