Capacitats d'accés en nodes de xarxa

Coneix la disponibilitat de potències

Per a instal·lacions de generació en els nostres nodes de xarxa

Nodes de capacitat accés

En compliment del RD 1183/2020 de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica en el seu article 5 i de la Circular de la CNMC 1/2021, de 20 de gener, per la qual s'estableix la metodologia i condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i distribució de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en el seu article 12 es publiquen les capacitats d'accés en cadascun dels seus nivells de tensió> 1 kV de les subestacions AT/AT i AT/MT operades per e-distribución Redes Digitales, S.L.U.


Aquestes capacitats s'informen i calculen segons es defineix en les Especificacions de Detall per a la determinació de la capacitat d'accés de generació a la xarxa de Transport i a les Xarxes de Distribució aprovades en resolució de 20 de maig de 2021 de la CNMC.


S'inclou tota la informació relativa a la capacitat d'accés ocupada, disponible i l'admesa no resolta.

La capacitat d'accés disponible per a cada nus s'ha determinat com la potència activa màxima addicional que pot injectar-se en aquest nus tenint en compte exclusivament la capacitat “ocupada” informada en tots els nusos de la xarxa i l'escenari d'instal·lacions previst sense considerar reforços addicionals, d'acord amb els criteris de la Circular 1/2021 de la CNMC i de les Especificacions de Detall per a la determinació de la capacitat d'accés. Aquesta informació, de caràcter indicatiu, no evita la necessitat de realitzar un estudi específic per a cada sol·licitud individual que tingui en compte qualsevol variació en l'escenari, com la consideració de les sol·licituds en tràmit amb millor ordre de prelació, tant en el nus d'estudi com en altres nusos de la xarxa que puguin tenir influència en aquest.

No es tenen en consideració les limitacions que poguessin existir en xarxes d'altres distribuïdors, en la xarxa de transport o en la pròpia subestació, motivats per aspectes de configuració o operació de la mateixa i els relatius a la viabilitat de connexió. Aquestes limitacions s'evidenciarien, arribat el cas, en els corresponents informes d'acceptabilitat i d'accés i viabilitat de connexió que hauran de realitzar-se per a cada sol·licitud individual.

Els valors de Capacitat d'Accés Disponible informats no han d'interpretar-se com a valors de capacitat simultanis ni sumables. La connexió d'un generador en un nus no sols disminueix la capacitat d'accés disponible en aquest nus, sinó també en els nusos de la seva xarxa pròxima.

Els valors de capacitat ocupada i admesa i no resolta informats es refereixen exclusivament als generadors connectats o amb permisos d'accés i connexió concedits o sol·licitats exclusivament en aquests nusos, però no en línies ni nusos de la xarxa de distribució subjacent d'aquests.

Pel fet que les publicacions es realitzen habitualment amb periodicitat mensual, és possible que reflecteixin capacitat disponible en un nus que pot estar ja esgotada per sol·licituds “Admeses i no Resoltes”, tant en el propi nus com en uns altres de la xarxa amb influència en el mateix o en les seves xarxes subjacents.


Excepte casos excepcionals, degudament justificats, es denegaran sol·licituds d'accés i connexió que no s'ajustin al rang de potències màximes i mínimes per nivell de tensió establert en les Especificacions de Detall.

Les sol·licituds que es realitzin sobre nusos en els quals la capacitat publicada sigui de 0 MW seran inadmeses, segons el art 8.1 apartat d) del RD1183/2020.

Mapa de capacitats

En aquest mapa, trobaràs indicats amb aproximació geogràfica, els nodes de la xarxa de e-distribución amb la capacitat d'accés disponible per a generació en cadascun d'ells.
El mapa de capacitats ha de considerar-se una rèplica merament informativa de les capacitats publicades en el llistat de capacitats en PDF. En cas d'existir discrepàncies, els valors oficials són els que apareixen en el PDF.
El mapa de capacitats de xarxa no es troba disponible en aquests moments. Estem treballant per a restablir el servei al més aviat possible. Perdona les molèsties