Regulació de generació

El gestor energètic sotmet el sector a la seva regulació

Coneix les normes principals que afecten el camp de la generació distribuïda.

Regulació de generació elèctrica

L'activitat de generació distribuïda no és aliena a la intensa regulació a la qual està sotmès el sector, començant per la Llei 24/2013 del sector elèctric.

Des d'e-distribución recollim les principals normes reguladores pel gestor energètic en el camp de la generació distribuïda perquè les consultin els professionals o particulars interessats.

 • Reial decret 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.
 • Reial decret 413/2014, de 6 de juny pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
 • Reial decret 900/2015, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.
 • Reial decret 1110/2007 pel qual s'aprova el reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric.
 • Reial decret 842/2002 pel qual s'aprova el reglament unificat electrotècnic per a baixa tensió.
 • Reial decret 1699/2011 pel qual es regula la connexió a la xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.
 • Reial decret 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.
 • Reial decret llei 23/2020, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.
 • Reial decret 647/2020, de 7 de juliol, pel qual es regulen aspectes necessaris per a la implementació dels codis de xarxa de connexió de determinades instal·lacions elèctriques.
 • Reial decret 1183/2020, pel qual es regula l'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.
 • Circular 1/2021, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, pel qual s'estableix la metodologia i condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i distribució de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica.
 • Resolució de 20 de maig de 2021, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen les especificacions de detall per a la determinació de la capacitat d'accés de generació a la xarxa de transport i a les xarxes de distribució.

Codi de l'energia elèctrica

El Govern, com a gestor energètic, ha fet pública recentment una actualització del Codi de l'energia elèctrica. Es tracta d'una recopilació actualitzada amb tota la regulació del sector elèctric.

Codi de l'energía elèctrica: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital