Autoconsum

Informació sobre modalitats, tràmits i normativa

S'entén per autoconsum al consum per part d'un o diversos consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades a aquests.

Autoconsum col·lectiu i normativa

MODALITATS D'AUTOCONSUM

Podent existir dues modalitats d'autoconsum:

  1. Modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents. Quan hi ha un mecanisme d'anti-abocament que impedeixi la injecció d'energia excedentària a la xarxa de transport o de distribució.
  2. Modalitats de subministrament amb autoconsum amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar l'energia generada excedentària a la xarxa de transport i distribució.

Així mateix, la/les instal·lació/ns de generació destinades a generar energia per a qualsevol de les modalitats d'autoconsum podran associar-se als consumidors participants:

  1. Connectant-se a través de la xarxa interior dels consumidors associats o mitjançant línies directes, de manera que es denominen autoconsums en instal·lacions pròximes de xarxa interior.
  2. Connectant-se a través de la xarxa de distribució, sempre que es compleixi que pertanyen a la mateixa xarxa de baixa tensió del centre de transformació o que estant connectats en baixa tensió la distància entre la generació i els consums és menor a 2.000/500 m (en funció de la tecnologia) o estan ubicats dins de la mateixa referència cadastral. En aquests casos es denominaran autoconsums en instal·lacions pròximes a través de xarxa.

El detall de les modalitats i requisits està definit al RD 244/2019, que es resumeixen en la següent taula:

(Font: Guía de Tramitación del Autoconsumo IDAE)

Infografia del IDAE sobre autoconsum

Quins tràmits has de realitzar amb nosaltres per aquest tipus d’instal·lacions d’autoconsum?

En el cas d’autoconsumidors amb excedents, els tràmits amb e-distribución són els següents:

  1. Sol·licitud d’accés i connexió a la xarxa d’e-distribución: formalització d’una petició d'accés i connexió de generació a nosaltres, como  a distribuïdora. Estaran exemptes d’aquest tràmit els autoconsums amb excedents amb potència de generació ≤15 kW que s’ubiquin en sòl urbanitzat (amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística) i amb connexió en xarxa interior. La sol·licitud d’accés i connexió es pot realitzar a través de l’àrea privada de la nostra web. 
  2. Contestació de la proposta prèvia (només aplica si l'autoconsumidor ha sol·licitat accés i connexió): et contestarem informant del punt de connexió a la xarxa de distribució i de les Condicions Tècniques i Econòmiques en relació a les actuacions que poguessin ser necessàries en la xarxa de distribució elèctrica.
  3. Actuacions a la xarxa de distribució: un cop acceptades les condicions tècniques i econòmiques per part de l’autoconsumidor, e-distribución emetrà els permisos d'accés i connexió i realitzarà les actuacions tècniques necessàries per a la connexió de l'autoconsum.
  4. Contracte Tècnic d'Accés (CTA): és el document que recull les relacions tècniques entre e-distribución i l’autoconsumidor a partir de la connexió. Aquest document has de sol·licitar-nos-el abans de finalitzar la teva instal·lació d'autoconsum a través del servei Sol·licitud CTA del nostre àrea privada. Per aquells autoconsums que no requereixin de tràmit d’accés i connexió, no serà necessària la signatura d’un CTA.
  5. Verificació configuració de mesura conforme el RD 1110/2007: una vegada finalitzada i legalitzada la instal·lació d’autoconsum per part del client, hem de verificar la configuració de la mesura abans de la seva connexió a la xarxa. El client ha de sol·licitar-ho a través de l’adreça de correu: Inspeccionautoconsumo@enel.com.
  6. Certificats de l’encarregat de la lectura i gestor de la xarxa: en cas que necessitis inscriure la teva instal·lació com a productor,  els certificats recollits als articles 39.1.d) “Gestor de la Red” i “Encargado de lectura” del RD 413/2014 els hauràs de sol·licitar a través  de la direcció de correu: Conexiones.edistribucion@enel.com

Finalment, perquè el contracte de subministrament que tens a través de la teva comercialitzadora reculli la modalitat d'autoconsum que hagis triat, és necessària la seva actualització, per al que hauràs de posar-te en contacte amb la teva comercialitzadora. Després d'adaptar el teu contracte de subministrament, la instal·lació estaria ja en servei. En cas que tinguessis excedents, la instal·lació estaria llesta per a compensar-los en factura (instal·lacions de potència <=100 kW) o per a vendre'ls al mercat, segons la modalitat triada.

Els autoconsums en instal·lacions pròximes a través xarxa de distribució, que requereixin un nou punt de connexió a la xarxa de distribució, de potència de producció igual o inferior a 15 kW que se situïn en sòl urbanitzat i disposin de les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística, sí que requereixen la gestió d'una petició a e-distribución per a valorar i gestionar els treballs de connexió a la xarxa de distribució reservats a la companyia distribuïdora i/o el subministrament dels seus serveis auxiliars.

Guia per a connexió d'instal·lacions d'autoconsum

Aquí trobaràs tota la informació rellevant per a la connexió d'instal·lacions d'autoconsum.

Preguntes freqüents
Autoconsum elèctric

Validador fitxer TXT autoconsum col·lectiu

 

En el següent formulari pots validar el teu fitxer txt amb els coeficients de repartiment i et mostrarem si té algun error. Els errors que es mostrin són només relatius a format del fitxer, no de possibles errors de CUPS incorrectes o inexistents.