Què has de saber sobre l'autoconsum?

S'entén per autoconsum al consum per part d'un o varis consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades als mateixos.

QUINS SÓN ELS TIPUS D'AUTOCONSUM?

Podent existir dues modalitats d'autoconsum:

 1. Modalitats de subministrament amb autoconsum sense excedents. Quan hi ha un mecanisme d'anti-abocament que impedeixi la injecció d'energia excedentària a la xarxa de transport o de distribució.
 2. Modalitats de subministrament amb autoconsum amb excedents. Quan les instal·lacions de generació puguin, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar l'energia generada excedentària a la xarxa de transport i distribució.

Així mateix, la/les instal·lació/ns de generació destinades a generar energia per a qualsevol de les modalitats d'autoconsum podran associar-se als consumidors participants:

 1. Connectant-se a través de la xarxa interior dels consumidors associats o mitjançant línies directes, de manera que es denominen autoconsums en instal·lacions pròximes de xarxa interior.
 2. Connectant-se a través de la xarxa de distribució, sempre que es compleixi que pertanyen a la mateixa xarxa de baixa tensió del centre de transformació o que estant connectats en baixa tensió la distància entre la generació i els consums és menor a 500 m o estan ubicats dins de la mateixa referència cadastral. En aquests casos es denominaran autoconsums en instal·lacions pròximes a través de xarxa.

El detall de les modalitats i requisits està definit al RD 244/2019, que es resumeixen en la següent taula (Font: Guía de Tramitación del Autoconsumo IDAE https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/autoconsumo)

Guia de tramitació de l'autoconsum IDAE

Autoconsum individual per a un consumidor associat o autoconsum col·lectiu, per a diversos consumidors associats.

Quins tràmits has de realitzar amb nosaltres per aquest tipus d’instal·lacions d’autoconsum?

En el cas d’autoconsumidors amb excedents, els tràmits amb e-distribución són els següents:

 1. Sol·licitud d’accés i connexió a la xarxa d’e-distribución: formalització d’una petició de connexió de generació a nosaltres, como Distribuidora. Estaran exemptes d’aquest tràmit els Autoconsums amb excedents amb potència de generació ≤15 kW i que s’ubiquin en sòl urbanitzat (amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística). La sol·licitud d’accés i connexió es pot realitzar a través de la nostra web: Connexió a la xarxa/Nou Punt de Generació
 2. Contestació punt de connexió (només aplica si l’autoconsumidor ha sol·licitat accés i connexió): et contestarem informant del punt de connexió a la xarxa de distribució de la instal·lació de generació.
 3. Emissió de las condicions tècniques i econòmiques: després de l’acceptació del punt de connexió per part de l’autoconsumidor, et remetrem les Condicions Tècniques i Econòmiques referents a les actuacions que poguessin ser necessàries a la xarxa de distribució elèctrica.
 4. Actuacions a la xarxa de distribució: un cop acceptades les condicions tècniques i econòmiques per part de l’autoconsumidor, e-distribución realitzarà les actuacions tècniques necessàries per a la connexió de l’autoconsum.
 5. Contracte Tècnic d'Accés (CTA): és el document que recull les relacions tècniques entre e-distribución i l’autoconsumidor a partir de la connexió. Aquest document ens l’has de sol·licitar abans de finalitzar la teva instal·lació d’autoconsum  a través de l’adreça de correu: ATR-generadores.edistribucion@enel.com. Per aquells autoconsums que no requereixin de tràmit d’accés i connexió, no serà necessària la signatura d’un CTA.
 6. Verificació configuració de mesura conforme el RD 1110/2007: una vegada finalitzada i legalitzada la instal·lació d’autoconsum per part del client, hem de verificar la configuració de la mesura abans de la seva connexió a la xarxa. El client ha de sol·licitar-ho a través de l’adreça de correu: Inspeccionautoconsumo@enel.com.
 7. Certificats de l’encarregat de la lectura i gestor de la xarxa: en cas que necessitis inscriure la teva instal·lació com a productor,  els certificats recollits als articles 39.1.d) “Gestor de la Red” i 39.1.c) “Encargado de lectura” del RD 413/2014 els hauràs de sol·licitar a través  de la direcció de correu: Conexiones.edistribucion@enel.com

Finalment, per que el contracte de subministrament que tens a través de la teva comercialitzadora reculli la modalitat d’autoconsum que hagis escollit, es necessària la seva actualització.

Els autoconsumidors connectats a través de la xarxa, en tots els casos, hauran de gestionar l’accés i connexió amb la companyia distribuïdora per requerir sempre d’una nova connexió a la xarxa de distribució, operació legalment reservada al gestor d’aquesta xarxa. 

Necessites més informació?

Si vols conèixer tot el procediment de connexió d'instal·lacions d'autoconsum, t'hem preparat tota la documentació que pots necessitar.

Preguntes freqüents

Autoconsum elèctric