Regulació de generació

El gestor energètic sotmet el sector a la seva regulació. Coneix les normes principals que afecten el camp de la generació distribuïda.

L'activitat de generació distribuïda no és aliena a la intensa regulació a la qual està sotmès el sector, començant per la Llei 24/2013 del sector elèctric.

Des d'e-distribución recollim les principals normes reguladores pel gestor energètic en el camp de la generació distribuïda perquè les consultin els professionals o particulars interessats.

  • Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables.
  • Reial decret 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.
  • Reial decret 413/2014, de 6 de juny pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
  • Reial decret 900/2015, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.
  • Reial decret 1110/2007 pel qual s'aprova el reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric.
  • Reial decret 842/2002 pel qual s'aprova el reglament unificat electrotècnic per a baixa tensió.
  • Reial decret 1699/2011 pel qual es regula la connexió a la xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.

Codi de l'energia elèctrica

El Govern, com a gestor energètic, ha fet pública recentment una actualització del Codi de l'energia elèctrica. Es tracta d'una recopilació actualitzada amb tota la regulació del sector elèctric.