La nostra xarxa de distribució

 Subestació d'electricitat i operari amb l'EPI netejant un condensador

La nostra xarxa de distribució permet que l'electricitat arribi als usuaris, connectant les xarxes de transport i les centrals de producció amb els punts de consum.

e-distribución subministra electricitat en 24 províncies espanyoles de 8 Comunitats Autònomes (Andalusia, Aragó, Balears, Canàries, Catalunya, Extremadura, Castella i Lleó i Galícia) i a la Ciutat Autònoma de Ceuta, proveint a una població pròxima als 21 milions d'habitants.

Els principals components de la nostra xarxa de distribució són els següents:

  • Subestacions elèctriques

Les subestacions elèctriques transformen l'energia elèctrica als nivells de tensió adequats per a la seva distribució als consumidors. Per aquest motiu, el transformador és l'equip principal d'una subestació, que transforma l'alta tensió en mitjana tensió.

Es poden trobar a prop de centrals generadores o a la perifèria de les ciutats.

  • Centres de transformació

La finalitat d'aquestes instal·lacions és transformar la mitjana tensió en baixa tensió, per poder subministrar l'energia als diferents centres de consum.

  • Línies de distribució i transport

La nostra xarxa de distribució disposa de línies de transport d'energia des de les subestacions elèctriques fins als consumidors. Poden ser d'alta, mitjana o baixa tensió en funció de la quantitat d'energia que siguin capaces de transportar.

Les línies d'alta tensió superen els 30 kV i s'utilitzen, generalment, per transportar l'energia a llargues distàncies.

Les línies de mitjana tensió suporten energia d'entre 15 kV i 30 kV. Són les utilitzades per transportar l'energia des de les subestacions elèctriques fins als centres de transformació dels nuclis de consum. Poden anar a torres metàl·liques, pals de fusta i ciment, o bé ser subterrànies.

Per la seva banda, les línies de baixa tensió són les que porten en última instància l'energia fins als consumidors: llars, enllumenat públic, indústria, etc.

  • Equips de mesura

Els equips de mesura registren el consum d'energia al punt de subministrament. Els comptadors estan situats generalment fora de cada habitatge o negoci. Els comptadors intel·ligents transmeten la informació per la mateixa xarxa elèctrica mitjançant la tecnologia PLC. Aquesta informació és recollida pels concentradors ubicats als centres de transformació i arriba al nostre sistema a través de comunicacions des de dispositius mòbils.