Patis de Saragossa

Sostenibilitat

Innovació en e-distribución

Sostenibilitat

Amb aquest projecte, volem conjuminar la millora de la infraestructura de baixa tensió per a garantir la seguretat i el subministrament als veïns amb la realització de l'obra de la manera més sostenible possible, fent partícip a la comunitat local.

Aquest projecte es desenvolupa en una illa urbana del districte centro de Saragossa composta per sis comunitats de veïns. Són blocs de cases dels carrers Pedro María Ric, Sant Vicent Màrtir, Passeig de les Dames i León XIII.

El projecte es divideix en 3 fases:

  • Obra exterior: es cavaran rases en les voreres dels carrers: Lleó XIII, Pedro María Ric, Sant Vicent Màrtir i Passeig de les Dames. Es construiran set noves xarxes subterrànies a les quals es connectaran les caixes generals de protecció (CGP) que s'instal·laran en les façanes. e-distribució realitzarà l'obra, amb una durada aproximada de 6 setmanes.
  • Connexions interiors: una vegada instal·lada les CGP, la connexió des de les mateixes fins a les sales de comptadors de cada portal serà a càrrec de l'empresa instal·ladora contractada per cada comunitat. Depenent de les característiques tècniques d'edificació, la durada d'aquesta fase pot variar entre 1 i 4 setmanes.
  • Desmantellament de xarxes interiors: quan tots els portals estiguin connectats a les noves CGP, es procedirà a retirar els cables i elements antics dels patis interiors. e-distribució farà els treballs amb el consentiment de les comunitats de veïns. Alguns treballs hauran de realitzar-se en altura, amb empreses especialitzades en aquests treballs, amb una durada aproximada de 4 setmanes.

Els beneficis d'aquest projecte per als veïns són:

  • Seguretat. Millora de la seguretat per als immobles afectats davant risc d'accidents. Renovació de la instal·lació de més de 50 anys.
  • Normativa. Adaptació a les noves reglamentacions elèctriques i a la tecnologia actual, possibilitant futurs desenvolupaments com a ampliacions de potència i evitant problemes amb empreses asseguradores que no cobririen costos de danys en cas d'un accident pel fet de no estar adequat a la normativa vigent.
  • Manteniment. Millora de l'estat actual de la xarxa, actualment no es pot accedir a la mateixa per al seu correcte manteniment i operació
  • Subministrament. Millora en el subministrament per instal·lació de caixes generals de protecció, ara inexistents
  • Revaloració. Millora de l'impacte visual i ornamental amb revaloració dels immobles.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el projecte posem a la disposició de tots els interessats la següent bústia de correu electrònic: sostenibilidad_csv@enel.com